T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼3̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼3̼ ̼â̼m̼ ̼v̼ị̼.̼

̼P̼G̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼â̼m̼.̼ ̼B̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼3̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼3̼ ̼â̼m̼ ̼v̼ị̼.̼

̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼3̼ ̼â̼m̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼3̼8̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼2̼-̼3̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼v̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼2̼-̼3̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼â̼m̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼,̼ ̼t̼r̼,̼ ̼g̼i̼,̼ ̼g̼h̼,̼ ̼k̼h̼,̼ ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼,̼ ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼.̼

̼B̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼a̼-̼b̼-̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼â̼m̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

P̼G̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼d̼ễ̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼-̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼”̼C̼h̼ữ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼%̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼õ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼í̼m̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼8̼-̼9̼%̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼”̼v̼ỡ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼ ̼(̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼)̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼P̼G̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼1̼-̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼

̼”̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼o̼g̼i̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼b̼é̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼L̼a̼t̼i̼n̼h̼ ̼F̼,̼ ̼J̼,̼ ̼W̼,̼ ̼Z̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Đ̼;̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼N̼H̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼â̼m̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼C̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼h̼,̼ ̼T̼r̼;̼ ̼D̼ ̼=̼ ̼Đ̼;̼ ̼G̼ ̼=̼ ̼G̼,̼ ̼G̼h̼;̼ ̼F̼ ̼=̼ ̼P̼h̼;̼ ̼K̼ ̼=̼ ̼C̼,̼ ̼Q̼,̼ ̼K̼;̼ ̼Q̼ ̼=̼ ̼N̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼;̼ ̼R̼ ̼=̼ ̼R̼;̼ ̼S̼ ̼=̼ ̼S̼;̼ ̼X̼ ̼=̼ ̼K̼h̼;̼ ̼W̼ ̼=̼T̼h̼;̼ ̼Z̼ ̼=̼ ̼D̼,̼ ̼G̼i̼,̼ ̼R̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼Z̼á̼o̼ ̼z̼ụ̼k̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼…̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼a̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼B̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼8̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼

“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

T̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼Đ̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼9̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼8̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼Đ̼i̼ệ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼”̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼C̼ụ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼Đ̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼1̼2̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼Đ̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

C̼ụ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼Đ̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼.̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼Đ̼i̼ệ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼”̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼”̼-̼ ̼c̼ụ̼ ̼Đ̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼-̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼’̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼’̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼’̼z̼á̼o̼ ̼z̼ụ̼k̼’̼:̼ ̼P̼G̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼

G̼S̼.̼T̼S̼K̼H̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼a̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼”̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼z̼á̼o̼ ̼z̼ụ̼k̼”̼,̼ ̼”̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼T̼i̼ế̼q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼G̼S̼.̼T̼S̼K̼H̼.̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ê̼m̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼.̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼

-̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼X̼I̼X̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼X̼X̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼V̼ă̼n̼.̼

̼S̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼5̼0̼-̼6̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼X̼X̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼7̼0̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼9̼0̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼.̼

̼Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼r̼ắ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼á̼o̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼.̼

̼Ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ả̼.̼

-̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼?̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼t̼r̼á̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ù̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼
̼
̼C̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼k̼e̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼i̼k̼e̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼h̼ễ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼đ̼ặ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼
̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼

-̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼.̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼(̼n̼h̼ư̼ ̼i̼/̼y̼,̼ ̼t̼r̼/̼c̼h̼/̼g̼i̼.̼.̼.̼)̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼o̼g̼i̼c̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

-̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼?̼

̼V̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼ư̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼C̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼X̼I̼X̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼P̼h̼á̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼.̼

M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼/̼c̼h̼/̼g̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼Đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼“̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼â̼m̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼”̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼

̼S̼ự̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ả̼ ̼“̼t̼r̼/̼c̼h̼/̼g̼i̼”̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼â̼m̼ ̼[̼z̼a̼]̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼“̼d̼a̼ ̼t̼h̼ị̼t̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼[̼z̼a̼]̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼“̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼V̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼G̼S̼ ̼C̼a̼o̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ạ̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼“̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼”̼.̼

̼V̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼V̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼,̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼i̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼3̼8̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼1̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼H̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼?̼

̼V̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼/̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ớ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼5̼0̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼o̼a̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼é̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼á̼n̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼o̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼â̼m̼ ̼L̼a̼t̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *