T̼P̼O̼ ̼-̼ ̼Đ̼ể̼ ̼n̼h̼á̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼3̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼G̼i̼a̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼ạ̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼d̼á̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼D̼u̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼ạ̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ị̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

Ngọc Sơn bật khóc nói về scandal bị bắt vì ăn chơi thác loạn trong quá khứ ảnh 1

N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼”̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ũ̼ ̼r̼ư̼ợ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼‘̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

Ngọc Sơn bật khóc nói về scandal bị bắt vì ăn chơi thác loạn trong quá khứ ảnh 2

N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼D̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼S̼ế̼n̼”̼,̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼D̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼D̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼b̼a̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼D̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

̼T̼r̼í̼c̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼”̼.̼

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ư̼u̼ ̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼S̼ế̼n̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼”̼,̼ ̼“̼V̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼“̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼”̼,̼…̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼o̼l̼e̼r̼o̼,̼ ̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼o̼l̼e̼r̼o̼,̼…̼

Ngọc Sơn bật khóc nói về scandal bị bắt vì ăn chơi thác loạn trong quá khứ ảnh 3

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼M̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼ở̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

 

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼2̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼”̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼e̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼V̼T̼V̼9̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼e̼n̼ ̼1̼0̼0̼%̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼…̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼”̼.̼

̼L̼ộ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼

Xem thêm: Ca sĩ Ngọc Sơn bị tố cáo cưỡng bức phụ nữ

Cô gái 19 tuổi tên Q., vừa tố cáo ca sĩ nổi danh Ngọc Sơn đã dùng thuốc kích thích để dụ dỗ, cưỡng bức cô. Trong đơn, Q. ghi rõ, Ngọc Sơn đưa cô một viên thuốc, uống xong “thấy người nóng rực lên” rồi “mê man không biết việc gì xảy ra…”.

Ca sĩ Ngọc Sơn với khán giả.

Từ quê mình ở xã Long Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang, cô Q. lên TP HCM để tìm việc làm, được người yêu là một Việt kiều Nhật, giới thiệu đến CLB Lan Anh (đường Cách Mạng Tháng Tám) để học làm người mẫu…

Hai lá đơn và một vụ tự tử…

Theo đơn tố cáo của cô Q., ngày 9/2, tại buổi sinh nhật của người bạn, Q. quen biết Ngọc Sơn và nhận lời mời của anh ta ra Hà Nội làm phim karaoke với thù lao 500.000 đồng/ngày. Ngày 13/2, đoàn làm phim đến Hòn Gai (Quảng Ninh), bà bầu Hồng Loan đã ép cô ở chung phòng với Ngọc Sơn. Sự việc như trên đã xảy ra, đến khi tỉnh dậy cô mới thấy trên người không một mảnh áo. Q. bỏ đoàn quay phim trở về và ngày 28/2, vì những “đau khổ tủi nhục”, đã uống thuốc tự tử nhưng người nhà kịp đưa cô đi cấp cứu. Kèm theo đơn tố cáo của Q. là đơn của bà Th. (mẹ cô) và giấy tờ, hóa đơn của Bệnh viện Nguyễn Trãi chứng tỏ vụ tự tử là có thật.

Ngày 20 và 22/3, lần lượt Phòng An ninh Văn hóa (PA25) và Phòng Cảnh sát Điều tra (PC16) của Công an TP HCM vào cuộc. Khi làm việc với các cơ quan này, cô Q. đã viết tường trình đúng với nội dung đơn tố cáo nêu trên. Cô và gia đình không đòi hỏi Ngọc Sơn bồi thường nhưng đều muốn “pháp luật trừng trị Ngọc Sơn để cứu vãn cho nhiều phụ nữ khác”.

Lời phản bác từ phía bị đơn

Trong khi lời cáo buộc của nguyên đơn đang được cơ quan chức năng nghiên cứu thì phía bị đơn đã đưa ra một số chứng cứ để phản bác. Bà bầu Hương Loan (chứ không phải Hồng Loan như lời Q.) khẳng định không có tên Q. trong danh sách đoàn và cô chỉ đi theo với tư cách “bồ” của ca sĩ trụ cột Ngọc Sơn. Bà cũng bác bỏ mức cát-xê 500.000 đồng/ngày cho một người “vô tích sự” như vậy.

Theo Sơn, mới quen nhau nhưng hai người đã là “bạn tình”, chính Q. tự nguyện ở cùng phòng với Sơn và “vì cô ta đẹp nên tôi đã đồng ý – máu anh hùng mà!”. Ngọc Sơn phản đối việc ép Q. dùng thuốc: “Tôi lực sĩ thế này, lại ăn toàn đồ bổ, cần gì phải kích thích!”. Sơn cho rằng, chỉ vì anh ta trả lời là “không yêu” và cô Q. lo mất luôn “chồng chưa cưới” nên mới làm đơn tố cáo… Tuy nhiên, Sơn sẽ không vì vậy mà “phản ứng lại”, vì “phụ nữ có thể giết Sơn chứ Sơn không nỡ nào làm hại người ta…!”.

Danh tiếng và tai tiếng

Có khiếu âm nhạc và được nhạc sĩ Lư Nhất Vũ dìu dắt, Ngọc Sơn nổi danh ngay từ khi mới chập chững bước lên sân khấu, cuối những năm 80. Tuy nhiên, anh chàng này còn nổi tiếng về lối sống độc đáo. Trong nhiều lĩnh vực khác, Sơn cũng thuộc loại “tài năng”, như anh tự khoe: đai đen taekwondo, lực sĩ có thể hình đẹp nhất, biết tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật… Rời khỏi vòng tay nhạc sĩ Nhất Vũ, Ngọc Sơn đã được các bầu sô tâng lên, bệnh “siêu sao” ngày càng nặng hơn…

 

Đêm 12/2/1992, Ngọc Sơn bị bắt quả tang tham gia buổi tiệc sinh nhật đồi trụy của Việt kiều Pierre Tân (Lý Hồng Tân). Đây là buổi tiệc sa đọa với giấy mời ghi những lời “kinh dị” như “mang theo bao cao su dai không thủng, sung độ cho mọi đối tượng…”. Cùng với nhiều vi phạm văn hóa trước đó, Ngọc Sơn đã phải nhận bản án 12 tháng tù treo. Chính Sơn đã thú nhận: “8 tháng 13 ngày tạm giam và 12 tháng tù treo đã khiến tôi đau đớn, hối hận và tỉnh ngộ nhiều điều…”. Thụ án xong, Sơn quay lại với sàn diễn và được khán giả đón tiếp với lòng bao dung. Từ đây, người ta nhận thấy Ngọc Sơn nghiêm túc hơn trên sàn diễn. Anh tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiên tai.

Khi lấy lại được vị trí “siêu sao”, Ngọc Sơn yêu cầu mức tiền cát-xê khá cao khiến nhiều ông bầu khiếp đảm. Anh ta chỉ hát với ban nhạc riêng, kể cả khi công diễn ở nước ngoài. Cuối năm 2000, Sơn đã khánh thành biệt thự Millennium ở 10A Sương Nguyệt Ánh với bức tượng của chính mình đặt ngay mặt tiền, trị giá hơn 1.000 cây vàng và như anh ta nói là “cả thế giới chưa bao giờ có”.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *