M̼ộ̼t̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼ù̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ g̼ặ̼p̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ c̼ă̼n̼ c̼h̼ò̼i̼ l̼á̼…̼

̼T̼h̼e̼o̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼à̼y̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ N̼.̼T̼.̼T̼.̼ (̼n̼g̼ụ̼ T̼P̼.̼T̼r̼à̼ V̼i̼n̼h̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼r̼à̼ V̼i̼n̼h̼)̼,̼ v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 5̼.̼5̼ v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼,̼ k̼h̼i̼ a̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ạ̼i̼ H̼.̼T̼r̼à̼ C̼ú̼ (̼T̼r̼à̼ V̼i̼n̼h̼)̼ t̼h̼ì̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼:̼ v̼ợ̼ a̼n̼h̼ (̼c̼h̼ị̼ Đ̼.̼T̼.̼K̼.̼C̼.̼)̼ đ̼a̼n̼g̼ ở̼ c̼ù̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ k̼h̼á̼c̼ (̼c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ ở̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼r̼à̼ V̼i̼n̼h̼)̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ s̼â̼n̼ v̼ư̼ờ̼n̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ H̼.̼V̼ũ̼n̼g̼ L̼i̼ê̼m̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ L̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼n̼ b̼ộ̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ v̼à̼ v̼ợ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ g̼ặ̼p̼ ở̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼ -̼ Ả̼n̼h̼ m̼i̼n̼h̼ h̼ọ̼a̼

̼Đ̼ế̼n̼ n̼ơ̼i̼,̼ a̼n̼h̼ T̼.̼ t̼h̼ấ̼y̼ x̼e̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼ đ̼ậ̼u̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ q̼u̼á̼n̼,̼ l̼i̼ề̼n̼ đ̼i̼ v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼à̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ v̼ợ̼ a̼n̼h̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼a̼n̼g̼ ở̼ m̼ộ̼t̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ò̼i̼ l̼á̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ k̼h̼ỏ̼a̼ t̼h̼â̼n̼.̼ B̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼,̼ a̼n̼h̼ T̼.̼ d̼ù̼n̼g̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ q̼u̼a̼y̼ l̼ạ̼i̼ c̼l̼i̼p̼,̼ x̼ô̼n̼g̼ v̼à̼o̼ đ̼á̼n̼h̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ r̼ồ̼i̼ l̼a̼ l̼ê̼n̼ n̼h̼ờ̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ x̼u̼n̼g̼ q̼u̼a̼n̼h̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ k̼i̼ế̼n̼.̼ S̼a̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ h̼ô̼m̼ s̼a̼u̼,̼ a̼n̼h̼ T̼.̼ l̼à̼m̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ g̼ử̼i̼ đ̼ế̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼r̼à̼ V̼i̼n̼h̼.̼

̼K̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ n̼à̼y̼ l̼à̼ ô̼n̼g̼ T̼r̼.̼V̼.̼B̼.̼S̼.̼ -̼ Đ̼ộ̼i̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ Đ̼ộ̼i̼ T̼à̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ c̼ă̼n̼ c̼ư̼ớ̼c̼ c̼ô̼n̼g̼ d̼â̼n̼ (̼p̼h̼ò̼n̼g̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ề̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼,̼ P̼C̼ 0̼6̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼r̼à̼ V̼i̼n̼h̼)̼.̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼r̼à̼ V̼i̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ ô̼n̼g̼ B̼.̼ c̼ó̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼ C̼.̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 5̼.̼5̼ l̼à̼ đ̼ú̼n̼g̼.̼ N̼g̼o̼à̼i̼ r̼a̼,̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼i̼ả̼i̼ t̼h̼í̼c̼h̼ g̼ì̼ t̼h̼ê̼m̼ v̼ề̼ m̼ố̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ n̼à̼y̼.̼

̼N̼ơ̼i̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼

̼L̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ P̼C̼ 0̼6̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ề̼ B̼a̼n̼ g̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ v̼à̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ x̼ử̼ l̼ý̼ ô̼n̼g̼ S̼.̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼.̼ M̼ộ̼t̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ t̼i̼n̼ t̼ừ̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼r̼à̼ V̼i̼n̼h̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼,̼ m̼ớ̼i̼ đ̼â̼y̼,̼ ô̼n̼g̼ S̼.̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ b̼ằ̼n̼g̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ g̼i̼á̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼ừ̼ Đ̼ộ̼i̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ l̼à̼m̼ Đ̼ộ̼i̼ p̼h̼ó̼.̼ N̼g̼o̼à̼i̼ r̼a̼,̼ ô̼n̼g̼ S̼.̼ c̼ũ̼n̼g̼ b̼ị̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ v̼ề̼ m̼ặ̼t̼ Đ̼ả̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ c̼á̼c̼h̼ c̼h̼ứ̼c̼ B̼í̼ t̼h̼ư̼ c̼h̼i̼ b̼ộ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ T̼.̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ n̼ó̼i̼:̼ “̼Ô̼n̼g̼ S̼.̼ l̼à̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼ó̼ c̼h̼ứ̼c̼ v̼ụ̼,̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼,̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ l̼ạ̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼.̼ H̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g̼ S̼.̼ đ̼ã̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ L̼u̼ậ̼t̼ H̼ô̼n̼ n̼h̼â̼n̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼.̼ V̼i̼ệ̼c̼ x̼ử̼ l̼ý̼ ô̼n̼g̼ S̼.̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ l̼à̼ c̼ò̼n̼ n̼h̼ẹ̼”̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ P̼V̼,̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼á̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ -̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ề̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ (̼C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼r̼à̼ V̼i̼n̼h̼)̼,̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼g̼à̼n̼h̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ c̼h̼ặ̼t̼ c̼h̼ẽ̼,̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ s̼ự̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ s̼a̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ồ̼n̼g̼ c̼h̼í̼ S̼.̼,̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ đ̼ã̼ r̼a̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ b̼ằ̼n̼g̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ g̼i̼á̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼.̼

̼C̼á̼n̼ b̼ộ̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ v̼à̼ v̼ợ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ g̼ặ̼p̼ ở̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼ -̼ Ả̼n̼h̼ m̼i̼n̼h̼ h̼ọ̼a̼

̼C̼á̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ô̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼a̼i̼ t̼r̼ò̼ B̼í̼ t̼h̼ư̼ Đ̼ả̼n̼g̼ ủ̼y̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ã̼ k̼ý̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ v̼ề̼ m̼ặ̼t̼ Đ̼ả̼n̼g̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g̼ c̼h̼í̼ S̼.̼ b̼ằ̼n̼g̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ c̼á̼c̼h̼ c̼h̼ứ̼c̼ B̼í̼ t̼h̼ư̼ c̼h̼i̼ b̼ộ̼.̼ V̼i̼ệ̼c̼ x̼ử̼ l̼ý̼ n̼à̼y̼ l̼à̼ đ̼ú̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼,̼ t̼h̼ấ̼u̼ t̼ì̼n̼h̼ đ̼ạ̼t̼ l̼ý̼.̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ a̼n̼h̼ T̼.̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ý̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ k̼h̼i̼ế̼u̼ n̼ạ̼i̼ n̼ạ̼i̼ đ̼ế̼n̼ c̼ấ̼p̼ c̼a̼o̼ h̼ơ̼n̼ t̼h̼e̼o̼ l̼u̼ậ̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼”̼.̼

T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼á̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ c̼ấ̼p̼ d̼ư̼ớ̼i̼ l̼à̼ t̼r̼u̼n̼g̼ u̼ý̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ t̼ạ̼i̼ t̼r̼ậ̼n̼

Ô̼n̼g̼ H̼u̼ỳ̼n̼h̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ T̼u̼y̼ế̼n̼,̼ P̼h̼ó̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ T̼h̼a̼m̼ m̼ư̼u̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼ đ̼ã̼ t̼ạ̼m̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼á̼ H̼o̼à̼n̼g̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼à̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ c̼ấ̼p̼ d̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼T̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼ v̼ề̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ 1̼0̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ô̼n̼g̼ T̼u̼y̼ế̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ C̼ô̼n̼g̼ T̼P̼ đ̼ã̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼ạ̼m̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ h̼a̼i̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ x̼ử̼ l̼ý̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼à̼n̼h̼.̼

Đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼á̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ c̼ấ̼p̼ d̼ư̼ớ̼i̼ l̼à̼ t̼r̼u̼n̼g̼ u̼ý̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼

̼C̼h̼á̼n̼h̼ v̼ă̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ U̼B̼N̼D̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼ H̼à̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ T̼h̼ắ̼n̼g̼ đ̼ã̼ c̼h̼ủ̼ t̼r̼ì̼ b̼u̼ổ̼i̼ h̼ọ̼p̼ b̼á̼o̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼ỳ̼,̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ c̼á̼c̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼.̼

Đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼á̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ c̼ấ̼p̼ d̼ư̼ớ̼i̼ l̼à̼ t̼r̼u̼n̼g̼ u̼ý̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼

̼“̼Q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼ủ̼a̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼a̼o̼ c̼h̼e̼,̼ d̼u̼n̼g̼ t̼ú̼n̼g̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ s̼a̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼.̼ N̼ế̼u̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼ t̼h̼ì̼ s̼ẽ̼ b̼ị̼ x̼ử̼ l̼ý̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ t̼r̼i̼ệ̼t̼ đ̼ể̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ s̼ạ̼c̼h̼ n̼ộ̼i̼ b̼ộ̼,̼ c̼ủ̼n̼g̼ c̼ố̼ n̼i̼ề̼m̼ t̼i̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼”̼,̼ ô̼n̼g̼ T̼u̼y̼ế̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ m̼ộ̼t̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ l̼a̼n̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ m̼ộ̼t̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼á̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ 1̼0̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g̼ k̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ ở̼ c̼h̼u̼n̼g̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ n̼ữ̼ đ̼ồ̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ l̼à̼ t̼r̼u̼n̼g̼ u̼ý̼ N̼.̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ t̼ạ̼i̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ 1̼0̼.̼

̼C̼h̼â̼n̼ d̼u̼n̼g̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼á̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ v̼à̼ t̼r̼u̼n̼g̼ ú̼y̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ T̼r̼u̼n̼g̼ u̼ý̼ N̼.̼,̼ c̼ũ̼n̼g̼ l̼à̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼,̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼á̼ H̼à̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ k̼i̼ế̼n̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ả̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ ở̼ k̼h̼u̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ T̼r̼u̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼,̼ x̼ã̼ B̼ì̼n̼h̼ H̼ư̼n̼g̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ B̼ì̼n̼h̼ C̼h̼á̼n̼h̼,̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼.

̼B̼ị̼ v̼ợ̼ b̼ắ̼t̼ t̼a̼i̼ t̼r̼ậ̼n̼

̼T̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼ v̼ề̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ 1̼0̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ô̼n̼g̼ H̼u̼ỳ̼n̼h̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ T̼u̼y̼ế̼n̼ -̼ P̼h̼ó̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ T̼h̼a̼m̼ m̼ư̼u̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼ đ̼ã̼ t̼ạ̼m̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼á̼ H̼o̼à̼n̼g̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼à̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ồ̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ c̼ấ̼p̼ d̼ư̼ớ̼i̼.

̼B̼ị̼ v̼ợ̼ b̼ắ̼t̼ t̼a̼i̼ t̼r̼ậ̼n̼

̼”̼Q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼ủ̼a̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼a̼o̼ c̼h̼e̼,̼ d̼u̼n̼g̼ t̼ú̼n̼g̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ s̼a̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼.̼ N̼ế̼u̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼,̼ s̼ẽ̼ b̼ị̼ x̼ử̼ l̼ý̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ t̼r̼i̼ệ̼t̼ đ̼ể̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ s̼ạ̼c̼h̼ n̼ộ̼i̼ b̼ộ̼,̼ c̼ủ̼n̼g̼ c̼ố̼ n̼i̼ề̼m̼ t̼i̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼”̼,̼ ô̼n̼g̼ T̼u̼y̼ế̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ m̼ộ̼t̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ l̼a̼n̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼á̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ 1̼0̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g̼ k̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ ở̼ c̼h̼u̼n̼g̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ n̼ữ̼ đ̼ồ̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ l̼à̼ t̼r̼u̼n̼g̼ u̼ý̼ N̼ (̼c̼ũ̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ t̼ạ̼i̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ 1̼0̼)̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ 2̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ Q̼u̼ố̼c̼ D̼ũ̼n̼g̼ v̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ A̼n̼h̼ T̼u̼ấ̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ đ̼o̼ạ̼t̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼a̼o̼ t̼ố̼c̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼ -̼ L̼o̼n̼g̼ T̼h̼a̼n̼h̼ -̼ D̼ầ̼u̼ G̼i̼â̼y̼,̼ 2̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ t̼ư̼ớ̼c̼ q̼u̼â̼n̼ t̼ị̼c̼h̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼,̼ C̼ụ̼c̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼,̼ B̼ộ̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼ã̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼à̼ b̼ắ̼t̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼a̼m̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ x̼ử̼ l̼ý̼.

V̼ợ̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼ó̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ b̼ị̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼ ?̼
̼H̼à̼n̼h̼ v̼i̼ n̼g̼o̼à̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ p̼h̼á̼p̼ L̼u̼ậ̼t̼ v̼à̼ đ̼ạ̼o̼ đ̼ứ̼c̼.̼ Ở̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ n̼h̼à̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ô̼n̼g̼ n̼h̼â̼n̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ h̼ô̼n̼ n̼h̼â̼n̼ m̼ộ̼t̼ v̼ợ̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ l̼à̼ h̼ợ̼p̼ p̼h̼á̼p̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ k̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ v̼ợ̼ h̼o̼ặ̼c̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ m̼à̼ k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼,̼ c̼h̼u̼n̼g̼ s̼ố̼n̼g̼ h̼o̼ặ̼c̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ n̼h̼ư̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ l̼à̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ấ̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ 2̼,̼ đ̼i̼ề̼u̼ 5̼,̼ L̼u̼ậ̼t̼ h̼ô̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼à̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼4̼ t̼h̼ì̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ ”̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼”̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼á̼c̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ấ̼m̼:̼

̼Q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ử̼ l̼ý̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼:

̼1̼.̼1̼ X̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼:

Đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼á̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ c̼ấ̼p̼ d̼ư̼ớ̼i̼ l̼à̼ t̼r̼u̼n̼g̼ u̼ý̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼

̼K̼h̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ v̼ợ̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ c̼ó̼ b̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ n̼à̼y̼ t̼h̼ì̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ v̼i̼ế̼t̼ đ̼ơ̼n̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼/̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ n̼à̼y̼.

̼H̼à̼n̼h̼ v̼i̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ s̼ẽ̼ b̼ị̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼h̼e̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ 1̼,̼ đ̼i̼ề̼u̼ 4̼8̼,̼ N̼g̼h̼ị̼ đ̼ị̼n̼h̼ s̼ố̼ 1̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼3̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ n̼h̼ư̼ s̼a̼u̼:̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ 4̼8̼.̼ H̼à̼n̼h̼ v̼i̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ v̼ề̼ c̼ấ̼m̼ k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼,̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ c̼h̼ế̼ đ̼ộ̼ h̼ô̼n̼ n̼h̼â̼n̼ m̼ộ̼t̼ v̼ợ̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼;̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ v̼ề̼ l̼y̼ h̼ô̼n̼

̼1̼.̼ P̼h̼ạ̼t̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼ừ̼ 1̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ 3̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼á̼c̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ s̼a̼u̼:

̼a̼)̼ Đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ v̼ợ̼ h̼o̼ặ̼c̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ m̼à̼ k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼ v̼ớ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼,̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ v̼ợ̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ m̼à̼ k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼ v̼ớ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼i̼ế̼t̼ r̼õ̼ l̼à̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ h̼o̼ặ̼c̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ v̼ợ̼;̼
̼
̼b̼)̼ Đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ v̼ợ̼ h̼o̼ặ̼c̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ m̼à̼ c̼h̼u̼n̼g̼ s̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼;

̼c̼)̼ C̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ v̼ợ̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ m̼à̼ c̼h̼u̼n̼g̼ s̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼i̼ế̼t̼ r̼õ̼ l̼à̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ h̼o̼ặ̼c̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ v̼ợ̼;̼

̼1̼.̼2̼.̼ T̼r̼u̼y̼ c̼ứ̼u̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼:

̼H̼à̼n̼h̼ v̼i̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼ế̼u̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ m̼à̼ c̼ò̼n̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ h̼o̼ặ̼c̼ l̼à̼m̼ c̼h̼o̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ h̼ô̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ l̼y̼ h̼ô̼n̼ t̼h̼ì̼ s̼ẽ̼ b̼ị̼ t̼r̼u̼y̼ c̼ứ̼u̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ 1̼8̼2̼,̼ B̼ộ̼ L̼u̼ậ̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ 2̼0̼1̼5̼,̼ s̼ử̼a̼ đ̼ổ̼i̼ b̼ổ̼ s̼u̼n̼g̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼7̼ n̼ế̼u̼ r̼ơ̼i̼ v̼à̼o̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ s̼a̼u̼:̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ 1̼8̼2̼.̼ T̼ộ̼i̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ c̼h̼ế̼ đ̼ộ̼ m̼ộ̼t̼ v̼ợ̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼

̼1̼.̼ N̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼à̼o̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ v̼ợ̼,̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ m̼à̼ k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼h̼u̼n̼g̼ s̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ h̼o̼ặ̼c̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ v̼ợ̼,̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ m̼à̼ k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼h̼u̼n̼g̼ s̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼i̼ế̼t̼ r̼õ̼ l̼à̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ c̼ó̼ v̼ợ̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ s̼a̼u̼ đ̼â̼y̼,̼ t̼h̼ì̼ b̼ị̼ p̼h̼ạ̼t̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼á̼o̼,̼ p̼h̼ạ̼t̼ c̼ả̼i̼ t̼ạ̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼i̼a̼m̼ g̼i̼ữ̼ đ̼ế̼n̼ 0̼1̼ n̼ă̼m̼ h̼o̼ặ̼c̼ p̼h̼ạ̼t̼ t̼ù̼ t̼ừ̼ 0̼3̼ t̼h̼á̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ 0̼1̼ n̼ă̼m̼:̼

̼a̼)̼ L̼à̼m̼ c̼h̼o̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ h̼ô̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ h̼o̼ặ̼c̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ l̼y̼ h̼ô̼n̼;̼

̼b̼)̼ Đ̼ã̼ b̼ị̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ n̼à̼y̼ m̼à̼ c̼ò̼n̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼2̼.̼ P̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ s̼a̼u̼ đ̼â̼y̼,̼ t̼h̼ì̼ b̼ị̼ p̼h̼ạ̼t̼ t̼ù̼ t̼ừ̼ 0̼6̼ t̼h̼á̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ 0̼3̼ n̼ă̼m̼:̼

̼a̼)̼ L̼à̼m̼ c̼h̼o̼ v̼ợ̼,̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼o̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼ t̼ự̼ s̼á̼t̼;̼

̼b̼)̼ Đ̼ã̼ c̼ó̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ T̼ò̼a̼ á̼n̼ h̼ủ̼y̼ v̼i̼ệ̼c̼ k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼ h̼o̼ặ̼c̼ b̼u̼ộ̼c̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ấ̼m̼ d̼ứ̼t̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼u̼n̼g̼ s̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ t̼r̼á̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ế̼ đ̼ộ̼ m̼ộ̼t̼ v̼ợ̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ m̼à̼ v̼ẫ̼n̼ d̼u̼y̼ t̼r̼ì̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ đ̼ó̼.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *