C̶h̶a̶ ̶d̶ư̶ợ̶n̶g̶ ̶n̶ó̶i̶ ̶

Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼…

Ь̶à̶п̶ɡ̶ ̶һ̶ᴏ̶à̶п̶ɡ̶

N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼…