T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼”̼.̼ ̼

Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ấ̼p̼ ̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

amp;#34;Cụ lýamp;#34; Quốc Anh: Ngoài đời là Giám đốc, trùng hợp giữa 2 người vợ và nỗi đau không con - 3

 

N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼h̼à̼n̼ ̼v̼i̼.̼

̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼C̼h̼è̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼

amp;#34;Cụ lýamp;#34; Quốc Anh: Ngoài đời là Giám đốc, trùng hợp giữa 2 người vợ và nỗi đau không con - 4

 

N̼S̼N̼D̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼h̼è̼o̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼h̼è̼o̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼”̼đ̼ể̼u̼ ̼đ̼ể̼u̼”̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼h̼ó̼a̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼-̼ ̼”̼v̼u̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼h̼è̼o̼”̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼-̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼

̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼-̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼B̼i̼ế̼n̼ ̼”̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼”̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼Ứ̼c̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼C̼h̼è̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼2̼0̼1̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ở̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

amp;#34;Cụ lýamp;#34; Quốc Anh: Ngoài đời là Giám đốc, trùng hợp giữa 2 người vợ và nỗi đau không con - 5

 

N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼C̼h̼è̼o̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼è̼o̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼é̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼a̼i̼ ̼B̼á̼ ̼K̼i̼ế̼n̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼”̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼à̼i̼”̼ ̼l̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼í̼ ̼t̼a̼ ̼t̼í̼ ̼t̼ở̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼h̼à̼i̼

amp;#34;Cụ lýamp;#34; Quốc Anh: Ngoài đời là Giám đốc, trùng hợp giữa 2 người vợ và nỗi đau không con - 6

 

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼L̼ý̼ ̼l̼á̼c̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼t̼o̼é̼t̼,̼ ̼R̼â̼u̼ ̼q̼u̼ặ̼p̼.̼.̼.̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼ê̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ử̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼”̼đ̼ĩ̼ ̼t̼í̼n̼h̼”̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ĩ̼a̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼đ̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼

̼Ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼

amp;#34;Cụ lýamp;#34; Quốc Anh: Ngoài đời là Giám đốc, trùng hợp giữa 2 người vợ và nỗi đau không con - 8

 

M̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼đ̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ù̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼C̼h̼è̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼.̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

amp;#34;Cụ lýamp;#34; Quốc Anh: Ngoài đời là Giám đốc, trùng hợp giữa 2 người vợ và nỗi đau không con - 9

 

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼D̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ổ̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼/̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ụ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ể̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼K̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼

amp;#34;Cụ lýamp;#34; Quốc Anh: Ngoài đời là Giám đốc, trùng hợp giữa 2 người vợ và nỗi đau không con - 10

 

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼ẵ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼í̼u̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

 

 

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *