N̼g̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼
S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼1̼2̼h̼3̼0̼’̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼ú̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼A̼3̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼A̼)̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.

 

S̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼H̼i̼ế̼u̼
̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼
̼S̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼X̼i̼ê̼m̼ ̼(̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼ ̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼”̼”̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.

S̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼r̼o̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ H̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼2̼h̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ “̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

 

B̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼
̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼“̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼“̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼”̼ ̼H̼i̼ế̼u̼”̼. ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ M̼ộ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼”̼.̼ N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼e̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ụ̼t̼ ̼r̼è̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼L̼â̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼á̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼.̼

Đ̼ò̼i̼ ̼“̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼”̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼
̼H̼a̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼;̼ ̼ổ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼ụ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ù̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼e̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.

 

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼
̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼4̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼”̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼u̼.̼ ̼“̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼.̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼…̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼“̼Ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼“̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼”̼”̼ ̼P̼L̼V̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

B̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼”̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼”̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼ừ̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼”̼.̼ ̼Ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼”̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼a̼y̼”̼.̼̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼u̼ ̼c̼h̼ù̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

 

̼B̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼X̼i̼ê̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼.̼
̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼
̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

 

T̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ú̼t̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼(̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼A̼3̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼H̼i̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼S̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼S̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼:̼ ̼“̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼u̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼”̼.̼..

 

 

 

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *