T̼I̼N̼ ̼B̼U̼Ồ̼N̼:̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼X̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼”̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼g̼

Đông đảo nghệ sĩ Việt đến viếng đám tang nghệ sĩ Hán Văn Tình

 

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼ố̼ ̼M̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼“̼A̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼9̼.̼
“̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼3̼/̼3̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼“̼A̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼
T̼ố̼ ̼M̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼“̼A̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

Đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼M̼y̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼à̼!̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

 

R̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼â̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼!̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼ạ̼n̼!̼”̼
T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼á̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼8̼h̼1̼5̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼3̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼3̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼3̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼.̼
T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼
Xem thêm:

ới đây nhất, sáng ngày 09/01, cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin nghệ sĩ vừa qua đời do tai nạn giao thông, hưởng dương 46 tuổi. Theo như thông tin được gia đình chia sẻ, nam nghệ sĩ gặp tai nạn giao thông khi điều khiển ôtô trên đường Nguyễn Văn Hưởng, TP Thủ Đức, TP HCM và tự đâm vào một cái hố. Sự cố này trên khiến anh tử vong vì đa chấn thương vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 6/1.
Ngay khi nhận tin đồng nghiệp  qua đời, Hồng Vân, Cát Phượng, Hồng Đào, Quốc Thuận,… không giấu nổi sự nghẹn ngào, tiếc thương và đăng đàn gửi lời chia buồn tới gia đình.

Tuy nhiên, phía gia đình quyết định chậm báo tin đến mọi người vì lo ngại sức khỏe của mẹ ruột nam NS sẽ bị ảnh hưởng. Cụ thể chị Mai Anh – vợ NS chia sẻ đến khán giả: “Trong ngày 7-1, thi thể của chồng tôi đã được hỏa táng, gia đình đang chờ các chị của anh ấy ở Mỹ về tổ chức tang lễ”.

Ngay khi nhận được tin dữ từ đàn em thân thiết, nghệ sĩ Hồng Vân không khỏi xót xa, đau đớn. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên bộc bạch về những kỷ niệm với đàn em và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình:

“Thưa thầy… Hôm nay, em Bình đi tìm gặp thầy rồi, con còn nhớ hôm thầy mất, em vừa điện thoại báo tin cho con vừa khóc vì em không tưởng tượng được có một ngày em phải xa thầy. Hai chị em con cùng khóc và kể lể về những ngày đầu thầy cho Bình về sân khấu của con, dặn dò con phải giúp đỡ em vì chỉ có em là sẽ theo nghiệp đạo diễn của thầy còn Mai Phương, Mai Lan, Mai Trang đều theo nghiệp diễn xuất… Mai Phương vẫn cứ hay cằn nhằn con là tao thấy thằng Bình giống như em ruột của mày vậy nó chỉ nghe lời mày thôi rất hay cãi tao.

au này, khi em có gia đình và sự nghiệp của em ngày một phát triển trong vai trò của đạo diễn phim và các chương trình truyền hình thì chị em con ít gặp nhau hơn để rồi hôm nay khi biết tin em mất con vẫn chưa hết bàng hoàng. Thương cô và mọi người trong gia đình quá, nhất là vợ và những đứa con của em. Đoàn Bình…. vĩnh biệt em nhé. Bình ơi, bằng mọi cách phải tìm được ba nha em”.

Ngay dưới bài viết của Hồng Vân, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng khán giả cũng bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa:
Được biết, đạo diễn Đoàn Bình tên thật Đoàn Thanh Bình – sinh năm 1976. Anh là con trai út của cố NSƯT – đạo diễn Đoàn Bá – nguyên Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống làm nghệ thuật, anh được hậu thuẫn và từng bước khẳng định mình khi tham gia dàn dựng các chương trình nghệ thuật như: “Bước nhảy hoàn vũ”, “Cặp đôi hoàn hảo”, “Siêu mẫu”, “Một phút để chiến thắng”, “Giọng hát Việt”Sự ra đi đột ngột của nam đạo diễn trẻ tuổi đã để lại sự tiếc thương, đau đớn cho tất cả đồng nghiệp….

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *