sᴀ́ɴɢ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼:̼ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̉м̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂:̼ ̼ʜᴏ̛̼ɴ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼
ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴇ̼1̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼м̼ ̼7̼5̼1̼ ̼+̼ ̼9̼5̼0̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼-̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼:̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼2̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼

ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼:̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼2̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼
̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼1̼2̼һ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́м̼ ̼1̼5̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴇ̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴘ̼һ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼(̼ᴋ̼м̼7̼5̼2̼ ̼+̼0̼5̼0̼)̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀м̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂,̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼–̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼м̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼7̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼8̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴛ̼.̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼

̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀м̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼,̼ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼7̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼8̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀м̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼(̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼3̼м̼)̼.̼ ̼ᴘ̼һ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀м̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂.̼ ̼

ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼7̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼́м̼,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼м̼ᴀ̼̀ɴ̼,̼ ̼ɢ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴇ̣̼̂м̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼һ̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼м̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼́ᴘ̼,̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼м̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼.̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ʏ̼.̼

̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼7̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼́м̼
̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴏ̛̼̉ ̼1̼0̼6̼ᴀ̼/̼2̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼,̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼м̼ᴀ̼ʏ̼ ̼м̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼7̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼:̼ ̼“̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̣̼ɴ̼һ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ᴇ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀м̼.̼ ̼

ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼s̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼м̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀м̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼м̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀м̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼ɴ̼”̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼м̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼(̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉м̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̣̼ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼

ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼
̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼м̼ᴀ̼́ᴜ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼3̼6̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼м̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼2̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼́м̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́м̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ᴇ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼м̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼3̼м̼ ̼(̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀м̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́.̼ ̼

ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ɪ̼м̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼м̼ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼м̼ᴀ̣̼ɴ̼һ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̉м̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼7̼ ̼(̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀м̼)̼.̼ ̼“̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɢ̼һ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼м̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼м̼ᴇ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼”̼.̼ ̼

ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀м̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ʟ̼1̼ᴀ̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼ ̼“̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼”̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́м̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́м̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼.̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼м̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴇ̣̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼7̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼

ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀м̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼,̼ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼7̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼8̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴛ̼
̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼̂́ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂м̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴇ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼м̼ᴀ̼̀,̼ ̼м̼ᴇ̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼

̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼7̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼0̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ɢ̼ᴅ̼ ̼–̼ ̼ᴆ̼ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴏ̣̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼3̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼.̼

̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼м̼ ̼x̼ᴀ̼́,̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴡ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̂̀м̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼6̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂м̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴛᴛᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́м̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼
ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴡ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼һ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴇ̼1̼,̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̃ᴏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼9̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼м̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴇ̣̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́ ̼(̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼1̼2̼3̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́)̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼1̼8̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂м̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼

ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼8̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂м̼ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼.̼

ᴛᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́м̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼
̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂м̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́м̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɢ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼.̼ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼

ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̉,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼м̼ᴏ̛̼̉ ̼һ̼ᴏ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼–̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̣̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼1̼6̼һ̼,̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼1̼2̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *