B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼a̼s̼

ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼a̼s̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼

B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼k̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ổ̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼T̼.̼K̼.̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼7̼A̼-̼0̼2̼8̼.̼1̼4̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼K̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼i̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼Â̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Â̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼K̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼B̼K̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼)̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼,̼ ̼K̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼K̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼K̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼K̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼K̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼L̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *