T̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼999̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼
T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼T̼.̼C̼.̼N̼.̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼8̼.̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼.

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼L̼.̼C̼.̼U̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼”

̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ ̼U̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼ ̼U̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼U̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u ̼đ̼ó̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼5̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.

H̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼4̼0̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼.̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼.̼i̼ ̼s̼i̼.̼n̼h̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼4̼0̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼6̼/̼9̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼?̼”̼.

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼–̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.

̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼”̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.

̼“̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼5̼0̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.

̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼0̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼3̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼“̼C̼ò̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼”̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼4̼0̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼H̼’̼H̼e̼n̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼.̼c̼h̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼H̼’̼H̼e̼n̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ê̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼.̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼H̼’̼H̼e̼n̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼.̼ ̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼H̼’̼H̼e̼n̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼H̼’̼H̼e̼n̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ê̼-̼k̼í̼p̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼”̼C̼h̼à̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼e̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼”̼S̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼”̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼e̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ê̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ư̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼H̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼,̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼H̼’̼H̼e̼n̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼
̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼á̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼”̼R̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼x̼á̼c̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼M̼u̼a̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼H̼’̼H̼e̼n̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼v̼á̼c̼,̼ ̼b̼ê̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼5̼0̼k̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼H̼’̼H̼e̼n̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼”̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼n̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼v̼á̼c̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼.̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼v̼á̼c̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼S̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼’̼H̼e̼n̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *