ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼1̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼

̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼:̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ɪ̼ɴ̼ᴛ̼ᴇ̼ʀ̼ɴ̼ᴇ̼ᴛ̼̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼1̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̉ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼̆́ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼1̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉.̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̣̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴀ̼,̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼1̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼:̼“̼ᴆ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼̃ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼”̼.̼

̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼:̼
̼“̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼”̼.̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼1̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼:̼̼“̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼.̼̼“̼ᴜ̛̼̀,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀”̼.̼

̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼5̼-̼7̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̆̃ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼3̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̣̼ᴜ̼.̼̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼.̼̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼:̼ ̼̼“̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼1̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼1̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼́.̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂̃ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼.̼

…………………………………….

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *