S̼á̼n̼g̼ ̼2̼7.̼4̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼W̼T̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼9̼8̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼B̼r̼e̼n̼t̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼1̼0̼2̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼2̼5̼.̼4̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼%̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼W̼T̼I̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼3̼,̼5̼3̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼,̼5̼%̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼9̼8̼,̼5̼4̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼B̼r̼e̼n̼t̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼4̼,̼3̼3̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼4̼,̼1̼%̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼0̼2̼,̼3̼2̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼

̼G̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼t̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼
̼G̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼6̼.̼4̼.̼2̼0̼2̼2̼:̼ ̼L̼a̼o̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼1̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼

̼G̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

̼G̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼N̼N̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼

T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẽ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼”̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼”̼.̼

̼V̼ề̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼k̼e̼r̼ ̼H̼u̼g̼h̼e̼s̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼5̼4̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼.̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼i̼b̼y̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼5̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼E̼U̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼.̼4̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼E̼5̼ ̼R̼O̼N̼9̼2̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼7̼.̼1̼3̼4̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼;̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼R̼O̼N̼9̼5̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼7̼.̼9̼9̼2̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼ ̼0̼.̼0̼5̼S̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼5̼.̼3̼5̼9̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼ ̼(̼t̼ă̼n̼g̼ ̼9̼7̼9̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼)̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼3̼.̼8̼2̼8̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼z̼u̼t̼ ̼1̼8̼0̼C̼S̼T̼ ̼3̼.̼5̼S̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼1̼.̼8̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼.̼

G̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼
̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼I̼E̼A̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼W̼T̼I̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼0̼,̼1̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼0̼,̼1̼6̼%̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼6̼3̼,̼3̼6̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼;̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼B̼r̼e̼n̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼0̼,̼3̼6̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼0̼,̼5̼4̼%̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼6̼6̼,̼9̼4̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼E̼I̼A̼)̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼T̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼5̼,̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼2̼,̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼ở̼ ̼B̼ờ̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼.̼

̼T̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đài ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

 

̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼i̼t̼i̼ ̼R̼e̼s̼e̼a̼r̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼8̼,̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼/̼n̼g̼à̼y̼,̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼E̼A̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼á̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼ ̼(̼O̼P̼E̼C̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼O̼P̼E̼C̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼​̼​̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼7̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼5̼,̼9̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼G̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼
̼G̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼

 

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼X̼ă̼n̼g̼ ̼E̼5̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼2̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼4̼5̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼,̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼5̼-̼I̼I̼I̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼7̼6̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼,̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼ ̼0̼.̼0̼5̼S̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼0̼2̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼,̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼7̼7̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼,̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼z̼u̼t̼ ̼1̼8̼0̼C̼S̼T̼ ̼3̼.̼5̼S̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼7̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼X̼ă̼n̼g̼ ̼E̼5̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼2̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼.̼8̼0̼6̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼,̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼5̼-̼I̼I̼I̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼8̼.̼9̼7̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼ ̼0̼.̼0̼5̼S̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼.̼1̼4̼1̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼2̼.̼8̼2̼7̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼z̼u̼t̼ ̼1̼8̼0̼C̼S̼T̼ ̼3̼.̼5̼S̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼.̼6̼8̼7̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼.̼

̼D̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼G̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼
̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼(̼4̼/̼4̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼d̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼2̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼W̼T̼I̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼0̼,̼7̼4̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼0̼,̼7̼5̼%̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼9̼8̼,̼5̼3̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼;̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼B̼r̼e̼n̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼0̼,̼6̼9̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼0̼,̼6̼6̼%̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼1̼0̼3̼,̼7̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼

̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼4̼/̼4̼:̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼

̼G̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼W̼T̼I̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼4̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼W̼T̼I̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼2̼.̼8̼4̼%̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼9̼9̼,̼2̼7̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼B̼r̼e̼n̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼1̼,̼0̼6̼%̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼1̼0̼4̼,̼3̼9̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼

̼B̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼4̼)̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼H̼o̼u̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼.̼ ̼V̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼W̼T̼I̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼1̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼5̼/̼4̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼â̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼2̼0̼%̼ ̼v̼à̼ ̼5̼5̼%̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼(̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼5̼/̼4̼)̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼1̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼I̼E̼A̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼.̼

G̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼3̼1̼/̼3̼:̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼?̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼3̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼W̼T̼I̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼1̼0̼3̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼B̼r̼e̼n̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼1̼0̼7̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼3̼0̼/̼3̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼%̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼B̼r̼e̼n̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼2̼,̼9̼%̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼1̼3̼,̼4̼5̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼W̼T̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼3̼,̼4̼%̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼0̼7̼,̼8̼2̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼

̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼–̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼W̼a̼l̼l̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼S̼&̼P̼5̼0̼0̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼“̼n̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼.̼ ̼K̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼0̼3̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼

T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼3̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼M̼e̼r̼c̼a̼n̼t̼i̼l̼e̼ ̼E̼x̼c̼h̼a̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼W̼T̼I̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼6̼1̼,̼9̼5̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼0̼,̼3̼9̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼W̼T̼I̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼,̼2̼3̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼B̼r̼e̼n̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼6̼5̼,̼3̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼0̼,̼3̼2̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼,̼0̼6̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼3̼.̼

̼g̼i̼a̼-̼d̼a̼u̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼h̼e̼-̼g̼i̼a̼m̼-̼v̼e̼-̼0̼-̼3̼

̼G̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼3̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼O̼P̼E̼C̼+̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼R̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼S̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼K̼ê̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼S̼u̼e̼z̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼K̼ê̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼S̼u̼e̼z̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼8̼,̼3̼%̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼g̼i̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼”̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼í̼ ̼V̼o̼r̼t̼e̼x̼a̼ ̼A̼n̼a̼l̼y̼t̼i̼c̼s̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼K̼ê̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼S̼u̼e̼z̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẽ̼n̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼K̼ê̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼S̼u̼e̼z̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼.̼9̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼G̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼E̼5̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼2̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼1̼2̼9̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼;̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼5̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼1̼6̼5̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼5̼8̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼6̼9̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼z̼u̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼2̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼E̼5̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼1̼7̼.̼8̼5̼1̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼;̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼5̼ ̼l̼à̼ ̼1̼9̼.̼0̼4̼6̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼ ̼1̼4̼.̼2̼4̼3̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼1̼3̼.̼0̼0̼4̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼z̼u̼t̼ ̼1̼3̼.̼7̼5̼7̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼.̼

G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼M̼e̼r̼c̼a̼n̼t̼i̼l̼e̼ ̼E̼x̼c̼h̼a̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼W̼T̼I̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼1̼0̼7̼,̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼0̼,̼9̼8̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼3̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼W̼T̼I̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼,̼9̼7̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *