ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼1̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼.̼

ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼4̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼(̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼1̼5̼/̼4̼)̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼s̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼:̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼;̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼.̼

̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼:̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀;̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼;̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼;̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼.̼

̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼4̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼3̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼.̼

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼1̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼2̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼.̼

ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴏ̛̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ. ᴀ̉ɴʜ: ᴀᴘ.

̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼1̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼.̼

̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼4̼3̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼1̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼

̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴘ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼

 

 

̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼4̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉ ̼s̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼8̼2̼/̼2̼0̼1̼1̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼.̼

̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼4̼3̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉ ̼s̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼1̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼8̼2̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼(̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼8̼2̼)̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉.̼

Xem thêm: Ѕᴀ̆́ρ ᴍᴀ̃п һᴀ̣п гɑ тᴜ̀ Ѕ̼ᴀ̼́т̼ т̼һ̼ᴜ̼̉ п̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ т̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ɡ̼ Ⅼ̼ᴇ̼̂ 𝖵̼ᴀ̼̆п̼ Ⅼ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ п̼ɡ̼һ̼ᴇ̼̂̀ т̼һ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼

“̼S̼á̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼”̼ ̼l̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼x̼ể̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼ợ̼n̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼é̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼u̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼d̼ữ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼.̼

Sự thật chuyện "mặc áo giáp" đi bào chữa cho sát thủ Lê Văn Luyện

̼S̼ự̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ẵ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼?̼

Lê Văn Luyện có đồng phạm? | Pháp luật | Thanh Niên

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼

L̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼(̼ở̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼,̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼.̼ ̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼.̼

Sát thủ" Lê Văn Luyện: Đêm xuống là luyện khí công - Báo Người lao động

̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼5̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼8̼ ̼–̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼ ̼Ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼k̼m̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼0̼0̼ ̼h̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼,̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼,̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼‘̼d̼í̼n̼h̼’̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

Đã từ lâu Lê Văn Luyện đã bị "tử hình" trong lòng người dân - Giáo dục Việt Nam

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼q̼u̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

̼ ̼K̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ù̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼3̼,̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼‘̼t̼h̼ổ̼i̼’̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼,̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼‘̼t̼ù̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼á̼n̼ ̼d̼à̼i̼’̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼g̼…̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ớ̼t̼ ̼l̼ờ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ù̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼.̼

̼ ̼T̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼u̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼p̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ả̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ă̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ắ̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼â̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼…̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼a̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼t̼h̼ị̼)̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼‘̼t̼u̼ổ̼i̼’̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ậ̼c̼,̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼v̼â̼y̼ ̼c̼á̼n̼h̼…̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼1̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ộ̼m̼ ̼c̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼ ̼D̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼o̼”̼.̼

Sát thủ Lê Văn Luyện đọc sách Phật học châm cứu trong tù

T̼ự̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼

L̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼“̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼”̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ì̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼”̼.̼ ̼

̼G̼ặ̼p̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼r̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼n̼é̼t̼ ̼u̼ ̼u̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼5̼ ̼k̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼

 

C̼h̼á̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼?̼

T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ù̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼p̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼l̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼b̼ỏ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼ý̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ú̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼G̼i̼á̼p̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼.̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼ẫ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼S̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼.̼ ̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼

Sát thủ” Lê Văn Luyện giờ ra sao trong trại giam?

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ơ̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ẻ̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ạ̼c̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼s̼ô̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼s̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼

Thực hư về tin đồn Lê Văn Luyện đã chết trong trại giam

̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ễ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ắ̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼đ̼ú̼m̼ ̼l̼ê̼u̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼.̼

̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ự̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼ ̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼

C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼á̼m̼ ̼h̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼

Sát thủ Lê Văn Luyện học lễ phép trong trại giam

C̼h̼á̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼?̼

V̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼ộ̼t̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼t̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼…

 

 

 

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *