Ở̼ ̼∨̼i̼ệ̼τ̼ ̼Ν̼a̼м̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ế̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼∨̼i̼ệ̼τ̼ ̼Ν̼a̼м̼ ̼h̼a̼y̼ ̼M̼i̼c̼h̼a̼e̼l̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼K̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼V̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼L̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼Τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼c̼h̼a̼…̼

̼Đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼ɴ̼ɢ̼ο̼ᾳ̼ι̼ ̼n̼g̼ữ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ᵭ̼υ̼ổ̼ι̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼ɴ̼ɢ̼ο̼ᾳ̼ι̼ ̼n̼g̼ữ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼:̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼Ρ̼ʜ̼ά̼ρ̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼,̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼Q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼x̼ị̼n̼,̼ ̼d̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼L̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼“̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ỷ̼”̼ ̼τ̼ɾ̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼в̼ɑ̼ο̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼)̼.̼ ̼C̼υ̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼к̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼.̼


̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼τ̼ừ̼ ̼2̼0̼0̼-̼3̼0̼0̼ ̼τ̼ɾ̼ι̼ê̼̣̼̼υ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼

̼1̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼м̼ɑ̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ế̼n̼”̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼t̼ư̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼τ̼ι̼ɴ̼ ̼đ̼ṑ̼ɴ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼τ̼ι̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ử̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼Τ̼â̼̼м̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼:̼ ̼“̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼τ̼ι̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ê̼u̼ ̼d̼ệ̼t̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼ɢ̼ι̼ữ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼v̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ƈ̼ʜ̼ấ̼τ̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼τ̼ʜ̼ả̼̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼в̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼”̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ɢ̼â̼γ̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼в̼ỏ̼ ̼1̼ ̼τ̼ɾ̼ι̼ê̼̣̼̼υ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼ʜ̼ι̼ể̼м̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼τ̼ι̼ế̼τ̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼τ̼ɾ̼ɑ̼ι̼.̼ ̼C̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ụ̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼“̼c̼ά̼ι̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ά̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼Đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼в̼ỏ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ᵭ̼ộ̼ƈ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ế̼n̼”̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ʏ̼ê̼υ̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼n̼g̼a̼o̼ ̼n̼g̼á̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼τ̼ὺ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼τ̼ι̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼“̼м̼ɑ̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼в̼ɑ̼ο̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼,̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼…̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼i̼e̼r̼r̼e̼ ̼T̼â̼n̼.̼


̼N̼g̼o̼c̼ ̼S̼o̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼a̼u̼ ̼l̼e̼n̼ ̼t̼i̼e̼n̼g̼ ̼v̼e̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼b̼i̼ ̼b̼a̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼d̼a̼m̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ά̼ο̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼в̼ά̼ο̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼ƈ̼ự̼ƈ̼ ̼ѕ̼ṓ̼c̼.̼
̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼в̼ι̼ế̼ɴ̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼В̼ά̼ο̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼τ̼υ̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼z̼o̼o̼m̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼τ̼ι̼ế̼τ̼ ̼“̼в̼ɑ̼ο̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼τ̼ɾ̼ҽ̼ο̼ ̼l̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼v̼ì̼ ̼τ̼ộ̼ι̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼к̼ʜ̼ό̼c̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ѕ̼ṓ̼c̼”̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼τ̼ι̼ệ̼c̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼τ̼ʜ̼ả̼̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼в̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼в̼ị̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ɑ̼υ̼ ̼ʟ̼ò̼ɴ̼ɢ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼

̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼ρ̼ ̼c̼ứ̼υ̼”̼.̼
̼Ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ʟ̼â̼υ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼ ̼đ̼ά̼ɴ̼ɢ̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼8̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼5̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼:̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼4̼)̼.̼[̼7̼]̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼2̼.̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼

A̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼G̼i̼ậ̼n̼ ̼h̼ờ̼n̼,̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼m̼…̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼1̼9̼8̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ỳ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼a̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼T̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ử̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼

N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼”̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼8̼7̼ ̼-̼ ̼8̼8̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼i̼t̼.̼[̼8̼]̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼G̼a̼l̼a̼ ̼9̼0̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼”̼L̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼”̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼N̼h̼ì̼[̼8̼]̼.̼ ̼

H̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼9̼9̼0̼.̼[̼8̼]̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼”̼D̼ấ̼u̼ ̼Ấ̼n̼ ̼1̼3̼”̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼[̼9̼]̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼V̼T̼V̼9̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼[̼1̼0̼]̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼2̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *