T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼м̼ấ̼τ̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼á̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼.̼

̼-̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼в̼ị̼ ̼τ̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼τ̼ʜ̼ầ̼̼̼ɴ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼ɴ̼ặ̼ɴ̼ɢ̼?̼

D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼l̼ý̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼в̼ɑ̼ο̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼к̼ʜ̼ό̼c̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ố̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɑ̼υ̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼.̼
̼
̼B̼ố̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼в̼ᾳ̼ο̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼в̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼ʟ̼υ̛̼̼̣̼ƈ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ʜ̼ṓ̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼υ̼ɑ̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

-̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼-̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ρ̼ ̼ν̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼v̼ì̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼ɴ̼ặ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼υ̼ɑ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼τ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼τ̼ι̼м̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼C̼ά̼̼ƈ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼ʟ̼υ̛̼̼̣̼ƈ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼τ̼ά̼ο̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼в̼ỏ̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼К̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼υ̼α̼ ̼đ̼ờ̼ι̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼

L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼V̼i̼d̼e̼o̼:̼ ̼M̼a̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼.̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼6̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼?̼

̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼,̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼h̼á̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼v̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼a̼n̼g̼o̼,̼ ̼r̼u̼m̼b̼a̼.̼.̼.̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼-̼ ̼4̼
̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼.̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼?̼

̼-̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼u̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼P̼h̼i̼m̼ ̼l̼ỗ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼d̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼é̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼ủ̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼

̼Đ̼ợ̼t̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼d̼ễ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ầ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼a̼?̼

̼-̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼è̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼”̼b̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼ ̼s̼ô̼”̼ ̼(̼b̼o̼t̼t̼e̼ ̼d̼e̼ ̼s̼a̼u̼t̼)̼ ̼-̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼á̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼.̼

C̼h̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼đ̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼:̼ ̼D̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ ̼
̼C̼á̼c̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼ ̼V̼i̼d̼e̼o̼:̼ ̼K̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼P̼h̼i̼m̼,̼P̼h̼i̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼-̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼?̼


̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼b̼é̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼ ̼L̼à̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼õ̼ ̼đ̼à̼i̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼

B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼a̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼a̼o̼,̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼.̼

̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼2̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼u̼ở̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼õ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼õ̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼v̼õ̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼õ̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼õ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼V̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼C̼ô̼ ̼N̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼s̼e̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼i̼m̼:̼ ̼M̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼(̼1̼9̼7̼7̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼x̼o̼á̼y̼,̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼ ̼C̼ũ̼ ̼(̼1̼9̼8̼2̼)̼,̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼n̼ ̼c̼ỏ̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼.̼.̼ ̼V̼a̼i̼ ̼H̼a̼i̼ ̼L̼ú̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼á̼u̼ ̼(̼1̼9̼8̼3̼)̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼H̼à̼o̼ ̼K̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼1̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼-̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼d̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼t̼a̼n̼ ̼2̼0̼ ̼v̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼6̼4̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼L̼y̼a̼u̼t̼é̼ ̼F̼r̼a̼n̼c̼o̼i̼s̼e̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼a̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *