M̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼.̼

“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼

N̼h̼à̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼M̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼a̼n̼ ̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼ở̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ó̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼M̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼h̼o̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ế̼u̼ ̼t̼á̼o̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼“̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼ R̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼i̼ ̼–̼ ̼m̼ẹ̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

C̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ò̼i̼”̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ơ̼i̼ ̼x̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼t̼h̼a̼”̼.̼ ̼Ô̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼“̼h̼a̼m̼ ̼h̼ố̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼“̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼”̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ê̼m̼.̼
Con rể mất nết - Wikiphongthe.com

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
V̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼d̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼“̼A̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼?̼”̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼.̼ ̼B̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ B̼à̼ ̼M̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ỏ̼m̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼“̼d̼ê̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼.̼
C̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼
C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼D̼â̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼,̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ề̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼g̼h̼i̼t̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼o̼,̼ ̼p̼i̼a̼n̼o̼…̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼4̼.̼ N̼g̼à̼y̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼L̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

C̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼“̼r̼ì̼n̼h̼”̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼
N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ù̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼o̼,̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ị̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ú̼n̼g̼ ̼l̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼x̼ư̼a̼.̼ M̼ẹ̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼q̼uý̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼á̼t̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼é̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼r̼í̼u̼ ̼r̼í̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ẫ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼.̼ V̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼g̼a̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ờ̼ ̼q̼u̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ạ̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼r̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ộ̼:̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼m̼è̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.

S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼o̼á̼i̼ ̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *