N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼
̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼

̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼.̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼N̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ó̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼
̼”̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ọ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼”̼ ̼-̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼-̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼”̼ ̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼S̼o̼n̼i̼c̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼D̼J̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼D̼J̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼u̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

̼K̼i̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼

̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼S̼o̼n̼i̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼í̼u̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼

̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼h̼ủ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼”̼G̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼

̼V̼ì̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼m̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ê̼-̼k̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼T̼ ̼p̼r̼o̼d̼u̼c̼t̼i̼o̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼

̼K̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼t̼ố̼̼i̼,̼ ̼k̼h̼ố̼̼n̼ ̼k̼h̼ó̼̼ ̼đ̼ă̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼l̼à̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼c̼ó̼̼ ̼ý̼̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼t̼ư̼̣̼ ̼t̼ử̼̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

̼V̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼“̼A̼n̼h̼ ̼B̼o̼”̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼t̼r̼e̼s̼s̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼o̼ ̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼è̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼”̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼

̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

̼C̼á̼t̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼N̼g̼a̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼r̼ê̼ ̼h̼ù̼n̼ ̼h̼ạ̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ù̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼ợ̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

̼T̼h̼u̼ý̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼x̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ấ̼m̼ ̼ổ̼,̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼K̼h̼ó̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼

̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ ̼-̼ ̼N̼ữ̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼c̼e̼s̼p̼o̼r̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼u̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼“̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼”̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

̼V̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼”̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼c̼e̼s̼p̼o̼r̼t̼”̼ ̼-̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ặ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼K̼u̼B̼i̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼

̼“̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ủ̼a̼ ̼v̼â̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼

̼B̼ù̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼,̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

̼B̼ù̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼

̼N̼g̼â̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼”̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *