2̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼1̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̣̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼.̼
̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉.̼

̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼́ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̣̼ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼1̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼

̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼1̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉.̼
̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼1̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴛ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼3̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̉ ̼ʏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼.̼
̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼1̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴏ̼̂́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼.̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̃.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼s̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼1̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́.̼

̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼3̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼1̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼.̼

̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́.̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼x̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼1̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼:̼
̼-̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴛ̼ ̼1̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.̼
̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼1̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̣̼ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼:̼

̼-̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼…̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼…̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼
̼-̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴅ̼ɪ̼̃ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼…̼
̼-̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼…̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼?̼?̼
̼-̼ ̼ᴜ̛̼̀ᴍ̼…̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼.̼

̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼1̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ ̼1̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼x̼ᴀ̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼:̼
̼-̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼
̼-̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼8̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼.̼

̼-̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼…̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̛̼?̼?̼
̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼2̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼
̼-̼ ̼ᴜ̛̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼
̼-̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼.̼
̼-̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼1̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́.̼

̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼:̼
̼-̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼
̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼1̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼s̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂:̼ ̼‘̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼́”̼.̼
̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂:̼ ̼‘̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼́”̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *