á̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼”̼.̼

̼P̼V̼ ̼P̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼p̼l̼u̼s̼.̼v̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼

C̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼̼A̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼1̼3̼/̼6̼)̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼N̼o̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼K̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼(̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼.̼

v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼.̼̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼,̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼B̼ị̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼?̼

̼N̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ồ̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ù̼i̼.̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼6̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼.̼

c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼..̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼v̼ ̼P̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼p̼l̼u̼s̼.̼v̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼V̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼V̼.̼̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼P̼V̼ ̼P̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼p̼l̼u̼s̼.̼v̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼”̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼)̼.̼

V̼ớ̼i̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼r̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼”̼s̼ờ̼ ̼g̼á̼y̼ ̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼V̼ ̼P̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼p̼l̼u̼s̼.̼v̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼.̼

T̼á̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼”̼.̼

Đ̼ể̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼P̼V̼ ̼P̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼p̼l̼u̼s̼.̼v̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼?̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼u̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *