ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼”̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼”̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼ “̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼
̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼”̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼”̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼х̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼”̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́”̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼”̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɴ̼”̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼

̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼х̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ѕ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼ʙ̼ᴄ̼ɴ̼ᴇ̼ᴡ̼ѕ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ᴇ̼ʟ̼ ̼ᴊ̼ᴀ̼ᴍ̼ᴇ̼ѕ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀.̼

̼̼ᴅ̼ᴀ̼ʀ̼ʏ̼ᴇ̼ʟ̼ʟ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴄ̼ᴋ̼ѕ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼ɴ̼ᴇ̼ᴢ̼ᴇ̼ѕ̼ ̼х̼ᴀ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼-̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̃ ̼ѕ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ʀ̼ᴀ̼ᴢ̼ɪ̼ʟ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼3̼,̼ ̼х̼ᴀ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼3̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼2̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼.̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼

̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼”̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼:̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼”̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼.̼.̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ᴄ̼.̼

̼”̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɴ̼”̼ ̼-̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼ᴡ̼ɪ̼ѕ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ѕ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ᴇ̼ʟ̼ᴇ̼ѕ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ʟ̼ɪ̼ғ̼ᴏ̼ʀ̼ɴ̼ɪ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼.̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼”̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼”̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɴ̼”̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼(̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼)̼
̼“̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼“̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼”̼

̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.̼
̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ʜ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼

̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ ̼“̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼”̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼“̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼”̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴍ̼)̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼.̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼“̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼“̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼.̼

̼ᴆ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴆ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́:̼ ̼“̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́…̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́”̼.̼

ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼
̼“̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̃ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɴ̼.̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼.̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼”̼.̼

“̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ ̼ѕ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼”̼.̼

̼“̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼‘̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂’̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼‘̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼’̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼‘̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂’̼ ̼х̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼‘̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼́ɴ̼’̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼“̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼”̼.̼

̼“̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼‘̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼’̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼ ̼х̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼‘̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀’̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼‘̼ᴍ̼ᴜ̼́ᴀ̼’̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼‘̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼́’̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴏ̼́…̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼”̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼…̼.̼

ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ɢ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼
̼ʜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼:̼ ̼“̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ɢ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼‘̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼’̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼‘̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼’̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼х̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼”̼.̼

̼ɴ̼ʜᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼“̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʀ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼.̼

̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼”̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼…̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼

ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼.̼
̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ᴀ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼“̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼х̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼…̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼х̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼1̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼“̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂”̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼“̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼“̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼“̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼.̼

 

̼“̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴋ̼ᴇ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼х̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼х̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼”̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼”̼.̼

ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼
̼“̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼‘̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́’̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼ ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼”̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʀ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼.̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼“̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼…̼

̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼“̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼”̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼х̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼”̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼,̼ ̼х̼ᴇ̼̉ ̼ᴀ̼́ᴏ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼“̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼х̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼“̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴇ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼“̼ѕ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɴ̼,̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼х̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼“̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼”̼.̼

̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼х̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴜ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ɴ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉”̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼…̼ ̼ʀ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼“̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ѕ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼…̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼

̼“̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼х̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼́”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼…̼”̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀.̼

̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼“̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɴ̼”̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼́ ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *