N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2/̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼h̼à̼m̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼

 

 

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼:̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼R̼e̼s̼o̼r̼t̼ ̼Z̼e̼n̼n̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼o̼m̼,̼ ̼

P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼

t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼1̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼h̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼3̼9̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼7̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼…̼

 

 

V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼x̼ả̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼h̼à̼m̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼ ̼

C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼-̼4̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼

C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼4̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼9̼-̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼4̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼g̼.̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼C̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼4̼.̼

̼C̼ản̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼C̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼(̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼)̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼.̼.

 

 

 

 

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *