ᴛᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴄᴀ̉ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ, ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ sɪɴʜ ʀᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜɪ ʜᴜ̛̃ᴜ ɴᴀ̀ʏ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ (ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛɴʜʜ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ – ᴆᴏᴀ̀ɴ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴛᴘ.ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ) ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴏ̂ᴍ ʙᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀ̣̆ᴛ ɴɢʜᴇ̃ᴏ. ᴀɴʜ ᴛʜᴀ́ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴄᴀ̉ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ.

ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ 2 ɴᴀ̆ᴍ, ᴠᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴀɴʜ ᴛʜᴀ́ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴆᴏ́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ ᴠɪ̃ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ. ᴀɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴅᴀ ʀᴀ́ᴍ ɴᴀ̆́ɴɢ, ᴋʜᴀ́ ᴄᴀᴏ ʀᴀ́ᴏ, ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̂ ᴋᴇ̣̂ᴄʜ, ᴀ̆ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ʟᴜᴏ̣̂ᴍ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴍ. ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴏ̛̀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴛʜᴀ́ɪ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ.

 

ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ (sɴ 1984) ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴠɪɴʜ (sɴ 1980). ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴏ̛ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴛʜᴀ́ɪ, ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀ʏ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ sɪɴʜ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̛ɴ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ʙᴏ̂̃ɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ xᴀ̃ ʙɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̀, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴏᴀɪ, ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̣ ʏ́ ᴆᴏ́ɴ ᴆᴜ̛ᴀ ʙᴇ́ ᴆɪ. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴋʜᴀɪ sɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣.
ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴏ̛ɴ ᴛʜᴜ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴛʜᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʟɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ ᴛʜᴀ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴɢᴀ̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂ɴ.
ʟᴏᴀᴅɪɴɢ…
ᴍᴏ̣ɪ ʀᴀ̆́ᴄ ʀᴏ̂́ɪ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴀ̃. ᴠɪ̀ ɢɪᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ sᴀᴜ ᴆᴏ́ ʙᴏ̉ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ. ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜᴀ̂ɴ. ᴀɴʜ ǫᴜᴀɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ 2 ᴄᴏ̂ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴋʜᴀ́ xɪɴʜ xᴀ̆́ɴ.

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ǫᴜᴇɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̣̆ᴘ, ᴀɴʜ ǫᴜᴀɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ ᴆᴇ̣ᴘ ᴆᴇ̂̉ ᴏ̛̉. ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ̆ɴ ɴɢᴜ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ.
ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ǫᴜᴀɴɢ, ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃, ǫᴜᴀ ᴆᴇ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʀᴜ́ ᴏ̛̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ xɪᴇ̂̉ɴ, ᴛʜᴀɴʜ xᴜᴀ̂ɴ, ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ. ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴇ̂ɴ ʜᴜʏ̀ɴʜ, ǫᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ ʙɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̀, ᴛʜᴀɴʜ ᴏᴀɪ, ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ. ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ʟᴜ́ᴄ ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ɢᴀɴ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ.
ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ᴄʜᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴀɪ
ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣ ʙᴏ̉ ᴆɪ ᴄᴀ̉ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀, ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ ᴆᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ, ɢɪᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̀ᴀ. ᴋʜɪ ɴᴀ̀ʏ, ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ʟᴏ̛́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜᴀɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ. ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ sᴏ̛̣ ᴠᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜ̛̃ᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ʜᴜ̛́ᴀ, ᴅᴜ̀ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴄᴏɪ ɴᴏ́ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏɴ ᴆᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.
ᴅᴜ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴ ɴɪ̉ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴏ̛̉ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ, ᴛʜɪ̉ɴʜ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̣ᴛ ᴛᴇ́ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ́ᴛ. ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ʟᴀ̂ᴍ ʙᴏ̂̀ɴ, ᴄʜɪ̣ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂. ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴛɪ̀ᴍ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴜ̛‌ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴ‌ʜ.

 

ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ
ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ᴍᴏ̛́ɪ sɪɴʜ ᴋɪᴀ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴛᴀ. ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴀɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴋʜᴀɪ sɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ. ᴋʜɪ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜʏ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʙᴏ̉ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄʜɪ̣ ᴆᴀ̃ ᴀ̆ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ.
sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ́ɪ, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴆᴇ̂̉ ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴆᴜ̛ᴀ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛́ᴀ ɴʜᴏ̉ ᴆɪ. ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂, ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ʟᴏᴀɴ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴏ̣ ʜᴀ̀ɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ.
ᴋʜᴏ̉ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴠᴜɪ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ. ʙᴏ̛̉ɪ ᴀɴʜ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ʙɪ̣ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʜɪ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣ sɪɴʜ ᴄᴏɴ. ɴᴀʏ ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴅᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴍᴀɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴋʜᴀ́ᴜ ᴋʜɪ̉ɴʜ, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ sᴜɴɢ sᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ɴɢ. ʀᴏ̂̀ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴍᴏ̂̉ ʟᴏ̛̣ɴ, ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴍᴀ̂ᴍ ᴄᴏ̂̃ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̃ɪ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ̀ᴍ xᴏ́ᴍ. ᴆᴏᴀ̣ɴ, ᴀɴʜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴜʙɴᴅ xᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴋʜᴀɪ sɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ.

 

 

ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɢɪᴜ̣ᴄ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂. ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴄʜɪ̣ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ʟᴀ̣ɪ. ᴠᴀ̀ ᴠɪ̀ ǫᴜᴀ́ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ɴʜᴏ̉ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ ᴄᴜ̛́ ɴᴀ̂́ɴ ɴᴀ́ ᴍᴀ̃ɪ. ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ɴᴇ̂ɴ ᴛɪ̀ᴍ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.
“ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴇ̃ ʀᴀ̂́ᴛ sᴜ̛̉ɴɢ sᴏ̂́ᴛ ɴᴇ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛ ɴɢʜᴇ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴋᴇ̂̉. ᴋʜɪ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴀ̣̆ɴ ᴋᴇ̃, ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴀ̂́ʏ, ᴄʜɪ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ, ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ. ɴɢʜɪ̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄʜɪ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃, ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ʟᴀ̀ ᴀɪ”, ᴀɴʜ ᴛʜᴀ́ɪ ᴋᴇ̂̉.

ᴋʜɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴛʜᴀ́ɪ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̂́ɴ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ. ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴆᴀ̃ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛᴏ̛̀ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴋʜᴀɪ sɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴠɪ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴍᴀɴɢ ᴄᴏɴ ᴆɪ. ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴆᴇɴ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴆᴀ̃ ʜᴇ̣ɴ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

 

ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴇ̣ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ, ᴀɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴋᴇ́ᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉. ᴄᴀ̉ 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ sɪɴʜ. ɴɢʜᴇ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴋɪɴʜ ɴɢᴀ̣ᴄ. ᴠᴀ̀ ᴋʜɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ, ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴋʜᴇ̃ ᴄᴜ́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴀ̆ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ́.
ᴛᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ᴅᴀ̀ɴ xᴇ̂́ᴘ, ʜᴏ̀ᴀ ɢɪᴀ̉ɪ. ᴘʜɪ́ᴀ ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴋʜᴀɪ sɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ. ᴀɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣̂ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ɴɢᴀʏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴋʜɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴆᴜ̛́ᴀ ɴʜᴏ̉ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴀ̆ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ ᴆᴜ̛́ᴀ ɴʜᴏ̉.

 

 

ᴛʜᴀ̂́ʏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜᴀ́ ʀᴀ̆́ᴄ ʀᴏ̂́ɪ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴀ̉ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴀᴅɴ ᴆᴇ̂̉ xᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜᴀ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ʟᴀ̀ ᴀɪ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴀ̉ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴏɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ʜᴏ̣ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴄʜᴏ ᴅᴜ̀ ᴆᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ, ʜᴏ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́.
“sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ. ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴋʜᴀɪ sɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʜɪᴇ̂̉ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋʏ̀ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ, ᴅᴜ̀ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ ᴠɪɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́. ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ᴆɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̣ ʏ́ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴋʜᴀɪ sɪɴʜ, ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠɪ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ. ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴀɴʜ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̉ ʀᴀ sᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ xɪɴ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ”, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴛʜᴀ́ɪ ɴʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ.

 

sᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ, ᴀɴʜ ᴛʜᴀ́ɪ ʙᴏ̂̃ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ sᴀ̂ᴜ ᴛ‌ּᴜ̛̣ ᴛ‌ּᴜ̛̉. ᴄʜɪ̣ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴍᴀɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴ ᴄʜɪ̣ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀʏ ɴʜᴀᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ. “sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɢɪ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ xᴜᴀ̂ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ. ǫᴜᴀ̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ sᴏ̂́ᴄ, ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ – ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɢɪ̀ ʜᴀ̂́ᴘ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̣ʏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ”, ᴀɴʜ ᴛʜᴀ́ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *