Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼5̼/̼7̼.̼ ̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼2̼h̼5̼0̼’̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼5̼/̼7̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼o̼,̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼7̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼&̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼

D̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼.̼.̼.̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼6̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼D̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼l̼ễ̼̼̼ ̼c̼ầ̼̼̼u̼ ̼s̼i̼ê̼̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼.̼

N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼5̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ú̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼c̼â̼y̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼ề̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼ô̼n̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼Đ̼ồ̼.̼.̼.̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼n̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼n̼g̼h̼è̼̼o̼,̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼ ̼c̼ả̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼̼ ̼k̼h̼ă̼̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼.̼ ̼”̼D̼o̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼d̼i̼̣̼c̼h̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼c̼ă̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼̼̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼̼̼ ̼đ̼à̼̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼̼̼ ̼t̼ế̼̼̼ ̼n̼h̼ư̼̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼ừ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼đ̼á̼̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼c̼ố̼̼̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼.̼

̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼4̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼

̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼

Xem thêm:

V̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼”̼B̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

Thực hư thông tin NSND Hồng Vân rời "Bạn muốn hẹn hò" vì bị cấm sóng

N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼S̼C̼C̼.̼

N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ố̼i̼”̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼”̼B̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼e̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼\C̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼”̼m̼á̼t̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼.̼
M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼”̼B̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼”̼b̼à̼ ̼m̼a̼i̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼s̼ó̼n̼g̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼”̼B̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼.̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼”̼ ̼-̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼à̼i̼ ̼8̼0̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼”̼G̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼”̼ ̼(̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼)̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼N̼h̼a̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼9̼x̼.̼.̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼B̼o̼w̼l̼ ̼-̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼à̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼”̼.̼

H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼”̼b̼à̼ ̼m̼ố̼i̼”̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼Nữ nghệ sĩ từng cùng Quyền Linh dẫn show hẹn hò. Ảnh: NSCC.

N̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼S̼C̼C̼.̼
̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼”̼.̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼6̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼”̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼B̼o̼w̼l̼.̼.̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼ô̼ ̼B̼a̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼(̼2̼0̼1̼7̼)̼,̼ ̼X̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼3̼D̼ ̼(̼2̼0̼1̼7̼)̼,̼ ̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ẻ̼ ̼(̼2̼0̼1̼8̼)̼,̼ ̼G̼á̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼(̼2̼0̼2̼0̼-̼2̼0̼2̼1̼)̼.̼.̼.̼
̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼w̼e̼b̼-̼d̼r̼a̼m̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼-̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼

………………………………………………

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *