ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴏ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼.̼
̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼…̼

̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼.̼

̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́.̼

ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ – ɴᴀ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ᴜ ᴆᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀᴜ ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̀ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀… – ᴇᴠᴀ ᴛᴀ́ᴍ

̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼
̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̃ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼

̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀:̼
̼“̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼!̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼!̼”̼.̼
̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼:̼
̼“̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼…̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼?̼”̼.̼

ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ̀ɪ ɢɪᴜ̛̃ ᴛʜᴇ̉ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ, ɴᴀ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ʀᴏ̂̀ɪ &ǫᴜᴏᴛ;ᴛɪ́ɴ

̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼:̼
̼“̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀…̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼́!̼”̼.̼
̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼́!̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *