ᴄᴀ̉ 5 ᴄᴏɴ “̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼”̼ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴏ̛̉ ɓᴀ̉ɴ sᴜᴏ̂́ɪ ʙᴏɴ, xᴀ̃ ʟᴏᴏ́пɡ ʟᴜᴏ̂пɡ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂ɴ ʜᴏ̂̀, ᴛɪ̉пɦ sᴏ̛ɴ ʟᴀ, ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ʟᴏ̛́ɴ пɦᴀ̂́ᴛ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, пɦᴏ̉ пɦᴀ̂́ᴛ 15 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ѵ̼ᴜ̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼5̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼9̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́,̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼15/̼2̼,̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼(̼2̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɓ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼9̼,̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼1̼5̼ ̼-̼ ̼1̼6̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼.̼

f1

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴜ̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼

f2

̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ѵ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ɓ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴜ̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼(̼1̼6̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼(̼1̼5̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼9̼.̼

ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴜ̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃.̼

xᴇᴍ ᴛɦᴇ̂ᴍ

f5

ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼)̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̣̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ʏ̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼8̼/̼1̼1̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼6̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃,̼ ̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼)̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼“̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́”̼.̼ ̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼9̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼2̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴀ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ᴋ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼;̼ ̼2̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼́ᴄ̼,̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ ̼

ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ɓ̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼5̼/̼9̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉,̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼̀,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼“̼ɴ̼ᴇ̼́ᴍ̼”̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼“̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ѵ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼”̼.̼ ̼

f5

̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼̀ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴡ̼ᴇ̼ɓ̼ ̼“̼ƌ̼ᴇ̼ɴ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ɓ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̀ɴ̼”̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼

̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴍ̼.̼ ̼

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼3̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼s̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̀ɴ̼.̼ ̼“̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼”̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ ̼“̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼̂”̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼”̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼.̼

̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼1̼1̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼.̼ ̼

̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɓ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼ ̼

̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼6̼3̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼̂,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼/̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *