x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ɪ̼̉.̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ ̼x̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼x̼ᴀ̼́.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼
̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼(̼s̼ɴ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴇ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ᴏ̼̂,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴊ̼ᴜ̼ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴋ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼)̼ ̼“̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼”̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɴ̼.̼ ̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼“̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼.̼

̼“̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼ɴ̼”̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼

̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼-̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼
̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼-̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼ ̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼5̼0̼0̼ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴀ̼,̼ ̼x̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̣̼ᴀ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼”̼ ̼-̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼1̼5̼ʜ̼3̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼2̼6̼/̼1,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼s̼ᴜ̛̼ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ᴄ̼.̼

̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼(̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼6̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̀ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̀ᴀ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼

̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̀ᴀ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̣̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼.̼

̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼
̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼.̼

̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼

ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼
̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼“̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼”̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ɪ̼̉.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴏ̼ᴍ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ɪ̼ᴍ̼.̼ ̼

̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ ̼x̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼x̼ᴀ̼́.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼x̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼.̼

̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴊ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃.̼

ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼
̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼“̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴋ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴋ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼9̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼3̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼“̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼.̼

̼“̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̀,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̃,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼”̼ ̼-̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̣̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ɪ̼.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼“̼ᴍ̼ᴏ̼̀”̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̉ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼x̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼

̼“̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼.̼.̼”̼ ̼-̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼.̼
̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼

̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼

̼“̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ᴏ̼́.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼

̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼”̼ ̼-̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼
̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼-̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼.̼

̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.

̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼x̼ᴀ̼́.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼x̼ɪ̼̉ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼́ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼“̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼ɴ̼”̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼

̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.
̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ɪ̼́ᴜ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴇ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ᴏ̼̂,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼“̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼.̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼.̼ ̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼”̼ ̼-̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼./.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *