ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ὶ̼п̼һ̼ ̼ԁ̼ᴜ̣̼с̼ ̼,̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼
ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ʙ̼ʀ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼,̼ ̼ᴘ̼ᴀ̼ᴘ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼ᴡ̼ ̼ɢ̼ᴜ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ὶ̼п̼һ̼ ̼ԁ̼ᴜ̣̼с̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼“̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃”̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼

ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ʙ̼ʀ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ὶ̼п̼һ̼ ̼ԁ̼ᴜ̣̼с̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼.̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ʙ̼ʀ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴏ̼.̼

 

 

 

ᴏ̛̉ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴜᴇ̂́

ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ʙ̼ʀ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ᴇ̼ʀ̼s̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴍ̼ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼

 

ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴀ́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀ̆́ᴍ sᴜᴏ̂́ɪ – ɢᴏ̣̂ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴀ ʟᴜ̛ᴏ̛́ɪ – ʙᴀ́ᴏ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴜᴇ̂́ ᴏɴʟɪɴᴇʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ὶ̼п̼һ̼ ̼ԁ̼ᴜ̣̼с̼ ̼,̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼

ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀,̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ʙ̼ʀ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ᴇ̼ʀ̼s̼,̼ ̼ʙ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɪ̼s̼ʟ̼ᴀ̼ᴡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ᴏ̼ᴡ̼s̼ᴋ̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼

 

 

ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ʙ̼ʀ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ᴀ̼ᴅ̼ᴀ̼ɢ̼ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼.̼

ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴀ́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀ̆́ᴍ sᴜᴏ̂́ɪ – ɢᴏ̣̂ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴀ ʟᴜ̛ᴏ̛́ɪ – ʙᴀ́ᴏ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴜᴇ̂́ ᴏɴʟɪɴᴇ

ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

 

 

 

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *